Wroclaw University of Technology (logo) WEMiF: Faculty of Microsystem Electronics and Photonics (logo) LIPEC: Laboratory for Interconnecting and Packaging Electronic Circuits LIPEC LIPEC
Year Title Student Supervisor Thesis type
2017 Wpływ teksturyzacji powierzchni krzemu na wytrzymałość mechaniczną połączeń ze spiekanymi warstwami srebra
The impact of the silicon surface texture on the mechanical strength of joints with sintered silver layers
Zofia Jańska prof. Jan Felba inżynierska
2017 Wpływ kompozycji materiału na wytrzymałość mechaniczną połączeń w montażu elektronicznym wykonanych metodą spiekania nanocząstek srebra
The impact of the material composition on mechanical strenght of joints in electronic packaging made by sintered silver nanoparticles
Dawid Tworkowski prof. Jan Felba inżynierska
2017 Ocena istotności poziomu zakłóceń pomiaru metodą termografii przewodności cieplnej materiałów odprowadzających ciepło stosowanych w montażu elektronicznym
The evaluation of the significance of noise level for thermography measurements of thermal conductivity for removal heat materials in electronic packaging
Dariusz Pierożek prof. Jan Felba inżynierska
2017 Procesy starzeniowe warstw przewodzących wykonanych z nanocząstek srebra
Aging processes of conductive layers made of silver nanoparticles
Jakub Paciepnik dr inż. Tomasz Fałat inżynierska
2017 Zastosowanie technologii Beacon'ów w automatyzacji lokali gastronomicznych
The use of Beacon technology in eateries automation
Łukasz Wiśliński dr inż. Tomasz Fałat inżynierska
2016 Badanie zmian starzeniowych polączeń stosowanych w monatażu elektronicznym
Aging tests of interconnections used in electronic assembly
Mateusz Dec dr inż. Przemysław Matkowski inżynierska
2016 Badania starzeniowe materiałów termoprzewodzących
Study on ageing process of thermally conductive materials
Przemysław Zajączkowski dr inż. Przemysław Matkowski inżynierska
2016 Projekt kieszonkowego cyfrowego oscyloskopu z wyświetlaczem graficznym
Project of a handheld digital oscilloscope with graphic display
Adrian Kurylak dr inż. Krzysztof Urbański inżynierska
2016 Wykonanie demonstratora systemu IoT na potrzeby inteligentnego domu
Demonstrator of IoT system for smart-home
Krystian Kurpet dr inż. Krzysztof Urbański inżynierska
2016 Sieć bezprzewodowych węzłów małej mocy w systemie IoT
Low-power wireless network for IoT system
Wojciech Piliszek dr inż. Krzysztof Urbański inżynierska
2016 Zastosowanie druku strumieniowego w technologii fotowoltaicznej
Ink-Jet printing in photovoltaic technology
Łukasz Urbaniak dr inż. Tomasz Fałat magisterska
2016 Projekt systemu sterowania inteligentnego budynku na bazie mini komputera jednopłytkowego
The project of intelligent building control system based on a mini single-board computer
Rafał Mazerant dr inz. Tomasz Fałat magisterska
2016 Aplikacja wspomagająca sterowanie maszyny CNC
Application supporting CNC machine control
Patryk Guzikowski dr inż. Tomasz Fałat inżynierska
2016 Programowalny system analizy parametrów środowiskowych
Programmable system for analysis of environment parameter
Sebastian Ławniczak dr inż. Tomasz Fałat inżynierska
2016 Metody i narzędzia stosowane do skanowania przedmiotów w 3D
Methods and tools used for objects scanning in 3D
Michał Cieśla prof. Artur Wymysłowski inżynierska
2016 Technologie i narzędzia stosowane w druku 3D
Technologies and tools used in 3D printing
Michał Bury prof. Artur Wymysłowski inżynierska
2016 Metody numeryczne i narzędzia stosowane w e-prototypowaniu
Numerical methods and tools used in e-prototyping
Sebastian Jakubik prof. Artur Wymysłowski inżynierska
2016 Zastosowanie metod projektowania i technologii 3D do budowy drona
Application of 3D technology and prototyping methods for building drons
Jolanta Pers prof. Artur Wymysłowski inżynierska
2016 System inteligentnej lokalizacji wykorzystującej technologie Bluetooth Smart dla zwiększenia bezpieczeństwa oraz zwiększenia wydajności w górnictwie podziemnym
Bluetooth Smart based location awareness system for safety and efficiency improvement in underground mining
Oleksandr Stambulskyy prof. Artur Wymysłowski magisterska
2016 Montaż elementów elektronicznych do pól kontaktowych wykonywanych metodą drukowania strumieniowego
Packaging of electronic devices to conductive path made by ink jet printing technology
Igor Tomiczek prof. Jan Felba magisterska
2016 Ocena możliwości wytwarzania scieżek elektrycznie przewodzących płytek obwodów drukowanych metodą niskociśnieniowego natryskiwania na zimno
Possibility of manufacturing electrically conductive paths of printed circuit boards by Low-pressure Cold Spraying Method
Magdalena Reguła prof. Jan Felba inzynierska
2016 Wplyw dodatku żywicy epoksydowej na wytrzymałość mechaniczną połączeń ze spiekanych nanocząstek srebra
Effect of epoxy resin addition on the mechanical strength of the connection made by sintered silver nanoparticles
Paweł Wypych prof. Jan Felba inżynierska
2015 Projekt otwartego systemu IoT do zastosowań domowych
Open IoT system for home applications
Piotr Małecki-Jurek dr inż. Krzysztof Urbański inżynierska
2015 Konfigurowalny moduł sterujący drukarka 3D
Configurable Controller for 3D Printer
Piotr Pokryszka dr inż. Krzysztof Urbański inżynierska
2015 Optymalizacja wbudowanego systemu Linux dla komputerów jednopłytkowych
Optimization of embedded Linux for single-board computers
Paweł Sikora dr inż. Krzysztof Urbański inżynierska
2015 Inteligentny system doświetlania roślin pokojowych
Intelligent lighting system for indoor plants
Bartłomiej Białowąs dr inż. Krzysztof Urbański magisterska
2015 Infrastruktura sieciowa dla Internet of Things i automatyki domowej
Network infrastructure for the Internet of Things and home automation
Przemysław Pawelec dr inż. Krzysztof Urbański magisterska
2015 Bezpieczeństwo Internet of Things w automatyce domowej
Safety of the Internet of Things in home automation
Michał Ingielewicz dr inż. Krzysztof Urbański magisterska
2015 Optymalizacja zasilania modulów oświetleniowych LED
Power optimization of LED lighting modules
Rafał Kramek dr inz. Przemysław Matkowski magisterska
2015 Projekt zautomatyzowanego dozownika plynów
Design of automated fluid dispenser
Patryk Winecki dr inż. Przemysław Matkowski inżynierska
2015 System pomiaru i akwizycji danych czujnika wilgotności
Data aquisition system for humidity
Marcin Pokojowy prof. Jan Felba inżynierska
2015Badanie wpływu parametrów procesu spiekania na strukturę warstwy termoprzewodzącej z nanocząstkami srebra
Study on sintering process parameters on the structure of thermally conductive interface with Ag nanoparticles
Julita Mazurkiewiczdr. inż. Tomasz Fałatmagisterska
2015 Ocena skuteczności odprowadzania ciepła z konstrukcji elektronicznych przy użyciu materiałów termoprzewodzących
Assessment of the effectiveness of heat transfer from the electronic structures Rusing thermally conductive materials
Katarzyna Tomalak dr inż. Przemysław Matkowski magisterska
2015Możliwości technologiczne ręcznych urządzeń do montażu drutowego we współczesnym montażu elektronicznym
Technological possibilities of hand held wire bonders in the present-day electronic packaging
Mateusz Wiklak prof. Jan Felbainźynierska
2015Projekt stanowiska do pomiaru przewodności cieplnej metodą impulsową
Thermal conductivity measurement system based on flash method
Kamil Szczecinadr. inż. Tomasz Fałatmagisterska
2015Badanie wpływu parametrów procesu spiekania na strukturę warstwy termoprzewodzącej z nanocząstkami srebra
Study on sintering process parameters on the structure of thermally conductive interface with Ag nanoparticles
Julita Mazurkiewiczdr. inż. Tomasz Fałatmagisterska
2015Proces spiekania past termicznie przewodzących zawierających nanocząstki srebra
Sintering process of thermally conductive pastes containing silver nanoparticles
Kamil Tobiaszdr. inż. Tomasz Fałatinźynierska
2015Wyznaczenie emisyjności materiałów stosowanych w elektronice przy użyciu kamery termowizyjnej
Measurement of emissivity of materials used in electronics by IR camera
Piotr Wilkdr. inż. Tomasz Fałatinźynierska
2015Dokładność pomiaru długości przy użyciu cyfowego mikroskopu optycznego
Accuracy of length measurement by using digital optical microscope
Piotr Żabskidr. inż. Tomasz Fałatinżynierska
2014/2015Bezprzewodowa monitorująca stacja bazowa WCDMA - software
Wireless WCDMA Base station monitor ? software
Oleksandr Stambulskyy prof. Artur Wymysłowskiinźynierska
2014/2015Bezprzewodowa monitorująca stacja bazowa WCDMA - hardware
Wireless WCDMA Base station monitor ? hardware
Michał Błaut prof. Artur Wymysłowskiinźynierska
2014/2015Opracowanie nadajnika i odbiornika fal radiowych w celu sterowania przekaDevelopment of a transmitter and receiver on radio waves for controlAleksander Łobacz prof. Artur Wymysłowskiinźynierska
2013/2014Badanie wpływu różnic rozszerzalności cieplnej wierzchniej masy polimerowej komponentów BGA na ich wypaczenie. Badanie wpływu wypaczenia na niezawodność połączeń lutowanych. Badania na podstawie pomiarów wypaczenia oraz wyników testów BLR
Influence of different mold compound CTE-values on the BGA-Warpage. Influence of the BGA-Warpage on the solder joints reliability. Evaluation by warpage measurements and BLR-test results
Marta Kuczyńska prof. Artur Wymysˆowskimagisterska
2013/2014Analiza numeryczna rozpraszania ciepła dla satelity X-Cube
Numerical analysis of heat dissipation for X-Cube satellite
Urszula Kaszubkiewicz prof. Artur Wymysłowskimagisterska
2014 Identyfikacja czynników technologicznych wpływających na niezawodność półprzewodnikowych źródeł światła dużej mocy
Identification of technological factors affecting the reliability of semiconductor high power light sources
Maciej Sadowski dr inż. Przemysław Matkowski magisterska
2014 Badanie właściwości mechanicznych oraz termicznych stopów lutowniczych
The study of the mechanical and thermal properties of solders
Tomasz Stawowczyk dr inż. Przemysław Matkowski magisterska
2014 Badanie materiałów stosowanych do druku 3D
Evaluation of materials for 3D printing
Justyna Dziedzic dr inż. Przemysław Matkowski inżynierska
2014 Badanie parametrów termicznych stopów lutowniczych
Evaluation of thermal parameters of solder alloys
Kamil Poręba dr inż. Przemysław Matkowski inżynierska
2014 Optymalizacja procesu lutowania rozpływowego w podczerwieni
Optimization of infrared reflow soldering process
Paweł Sobieraj dr inż. Przemysław Matkowski inżynierska
2014Opracowanie architektury sieci bezprzewodowych czujników lokalizacyjnych dla wyrobisk podziemnych
Design of wireless location sensor network architecture for underground mines
Szymon Szymczakdr inż. Krzysztof Urbańskimagisterska
2014Projekt urządzenia do szybkich cykli temperaturowych w pomiarach niezawodności w elektronice
Design of equipment for rapid temperature cycles for the reliability testing in electronics
Adam Wójtowiczdr inż. Krzysztof Urbańskiinżynierska
2014Projekt terminala na potrzeby systemu kontroli dostępu i czasu pracy
Designing of custom terminal for time and attendance system
Jarosław Bartmandr inż. Krzysztof Urbańskiinźynierska
2014Elektryczne właściwości połączeń wykonanych ze spiekanych nanocząstek srebra
Electrical properties of interfaces based on sintered silver nanoparticles
Marcin Szczerbadr. inż. Tomasz Fałatmagisterska
2014Badanie właściwości mechanicznych połączeń wykonanych ze spiekanych nanocząstek srebra
The study of mechanical properties of joints made of sintered silver nanoparticles
Krzysztof Stojekdr. inż. Tomasz Fałatmagisterska
2014Ocena skuteczności przewodzenia ciepła przez połączenia wykonane ze spiekanych nanocząstek srebra
Evaluation of the efficiency of heat conduction through an interface made of sintered silver nanoparticles
Daniel Majdadr. inż. Tomasz Fałatmagisterska
2014Ocena grubości powłok pól lutowniczych płytek obwodów drukowanych metodą fluorescencji rentgenowskiej
Evaluation of solder pad coating thickness of printed circuit boards by X-ray fluorescence method
Julita Mazurkiewiczdr. inż. Tomasz Fałatinźynierska
2014Pasty termoprzewodzące z nanorurkami węglowymi
Thermally conductive greases with carbon nanotubes
Kamil Szczecinadr. inż. Tomasz Fałatinźynierska
2013 Wytrzymałość zmęczeniowa złączy lutowanych wykonanych przy użyciu zmodyfikowanych stopów bezołowiowych
Fatigue strength of solder joint made of modified lead-free alloys
Agnieszka Fidor dr inż. Przemysław Matkowski magisterska
2013 Kompensacja starzeniowa półprzewodnikowego źródła światła LED z wykorzystaniem fotodetektorów półprzewodnikowych
Application of semiconductor detectors for ageing compensation of semiconductor light source LED
Ewa Szymaszczyk dr inż. Przemysław Matkowski magisterska
2013 Wytrzymałość termoprzewodzących kompozytów z nanowłókien infiltrowanych metalem
Durability of nanofiber-metal infiltrated thermally conductive composites
Mateusz Brejan dr inż. Przemysław Matkowski inżynierska
2013 Badania nad odprowadzaniem ciepła z elementów elektronicznych dużej mocy
Study on heat dissipation in high power electronics
Katarzyna Tomalak dr inż. Przemysław Matkowski inżynierska
2013Zastosowania RFID oraz NFC w systemach automatyki domowej
RFID and NFC applications in home automation systems
ťukasz Nocuńdr inż. Krzysztof Urbańskiinźynierska
2013Badanie wpływu ultradźwięków i zmiennego pola elektrycznego na dyspersję nanocząstek w roztworach
Study of the effect of ultrasound and an alternating electric field to the dispersion of nanoparticles in solution
Mateusz Demiańczukdr inż. Krzysztof Urbańskimagisterska
2013Komputerowa analiza i przetwarzanie sygnałów EKG w urządzeniach przenośnych
Computer analysis and ECG signal processing in portable devices
Mirosław Szymczykdr inż. Krzysztof Urbańskimagisterska
2013Mikroprocesorowy moduł sensoryczny na potrzeby modelu śmigłowca
Microprocessor sensory module for helicopter model
Damian Kowalczykdr inż. Krzysztof Urbańskiinżynierska
2013Projekt mikroprocesorowego systemu EKG
Microcontroller-based ECG system
Krzysztof Szostakdr inż. Krzysztof Urbańskiinżynierska
2013Oprogramowanie sterujące do wyświetlacza przestrzennego 'LED-cube'
Control software for LED-cube 3D display
Michał Kapturdr inż. Krzysztof Urbańskiinżynierska
2013Układy zasilania falami radiowymi w bezprzewodowych, bezbateryjnych czujnikach
RF power supply circuits for wireless batteryless sensors
Adam Stępieńdr inż. Krzysztof Urbańskiinżynierska
2013Optymalizacja procesu spiekania struktur elektrycznie przewodzących drukowanych metodą Ink-Jet na podłożach elastycznych
Optimization of sintering process of Ink-Jet printed electrically conductive structures on flexible substrates
Paweł Gutkowskidr inż. Tomasz Fałatinżynierska
2013Pomiar przewodności cieplnej nanokompozytów w warunkach stanu nieustalonego
Thermal conductivity measurement of nanocomposites in transient conditions
Alicja Kędzioradr inż. Tomasz Fałatinżynierska
2013Modelowanie transportu ciepła w nanostrukturach
Simulation of heat transfer in nanostructures
Marek Walęgadr inż. Tomasz Fałatinżynierska
2013Modelowanie przepływu ciepła w strukturach z kompozytami z nanowłókien infiltrowanych metalem metodą elementów skończonych
Modeling of heat transfer in structures with nanofiber-metal infiltrated composites by using finite element method
Grzegorz Woszczykdr inż. Tomasz Fałatmagisterska
2013Termomechaniczne właściwości kompozytów z nanowłókien infiltrowanych metalem
Thermomechanical properties of nanofiber-metal infiltrated composites
Jakub Stachowskidr inż. Tomasz Fałatmagisterska
2013Kalibracja systemu pomiaru przewodnictwa cieplnego nanokompozytów polimerowych
The calibration of the system for measuring the polymer nanocomposites thermal conductivity
Michał Pander prof. Jan Felba inżynierska
2012/2013Symulacja rozchodzenia się fal elektromagnetycznych przy pomocy metody elemntów skończonych
Analysis of Electromagnetic Wave Propagation based on a Finite Element Method
Alicja Palczyńska prof. Artur Wymysłowskimagisterska
2012/2013Zastosowanie programu Blender do wspomagania prac dotyczących grafiki 3D
Application of Blender to support work on 3D graphics
Juszczak Przemysław prof. Artur Wymysłowskiinźynierska
2012 Badanie niezawodności mikrostruktur przewodzących drukowanych metodą Ink-Jet w warunkach cykli temperaturowych
Reliability of the conductive microstructures made In technology Ink-Jet Printing In temperature cycles conditions
Tomasz Stawowczyk dr inż. Przemysław Matkowski inżynierska
2012Transmisja FM niskiej mocy realizowana cyfrowo
Digitally implemented low power FM broadcast
Michał Zawiertadr inż. Krzysztof Urbańskimagisterska
2012System zdalnej kontroli inteligentnego domu z wykorzystaniem platformy iOS
Remote control system based on iOS platform for a smart building
Adam Kołodziejdr inż. Krzysztof Urbańskimagisterska
2012Mobilny terminal bazodanowy do obsługi laboratoryjnego sprzętu pomiarowego
Mobile database terminal for management of laboratory measurement systems
Tomasz Szymańskidr inż. Krzysztof Urbańskimagisterska
2012Badanie wytrzymałości termomechanicznej polimerowych podłoży dla elastycznej elektroniki
The study of thermo-mechanical strength of polymer substrates for flexible electronics
Grzegorz Woszczykdr inż. Tomasz Fałatinżynierska
2012Spiekanie warstw elektrycznie przewodzących zawierających nanocząstki srebra przy użyciu wysokoenergetycznych impulsów światła
Sintering of nanosilver-contained electrically conductive layers by high energy light impulses
Krzysztof Stojekdr inż. Tomasz Fałatinżynierska
2012Badanie wpływu podłoża na stabilność geometrii struktur przewodzących nanoszonych techniką ink-jet
Study on the impact of substrate type on geometrical stability of ink-jet printed conductive structures
Mateusz Dzikdr inż. Tomasz Fałatinżynierska
2012Badanie adhezji struktur przewodzących drukowanych metodą ink-jet do podłoży szklanych
Examination of adhesion of ink-jet printed conductive structures to glass substrates
Mateusz Walenczakdr inż. Tomasz Fałatinżynierska
2012Ocena adhezyjności struktur przewodzących drukowanych metodą ink-jet na podłożach elastycznych
Evaluation of adhesiveness of conductive structures ink-jet printed on flexible substrates
Rafał Kosowskidr inż. Tomasz Fałatinżynierska
2012 Moduł mikroprocesorowy na potrzeby stanowiska do dyspersji nanorurek węglowych w cieczach
Microprocessor-based module for controlling dispersion of carbon nanotubes in fluids
Szymon Szymczak dr inż. Krzysztof Urbański inżynierska
2012 Projekt inteligentnego sterownika zasilania budynku energią elektryczną ze źródeł odnawialnych
Project of a smart controller for renewable electric power distribution and management in a building
Damian Henke dr inż. Krzysztof Urbański inżynierska
2012 Pomiary eksploatacyjne systemu VDSL2
Measurements of operating parameters of VDSL2 system
Lukasz Szewczyk dr inż. Krzysztof Urbański inżynierska
2011/2012Zarządzanie produkcją z zastosowaniem urządzeń elektronicznych
Production management with the use of electronic devices
Adam Cielek prof. Artur Wymysłowskimagisterska
2011/2012System bezprzewodowej transmisji sygnaów z enecefalografów (EEG)
Wireless data acquisition system for electroencephalographs
Marcin Kraśny prof. Artur Wymysłowskimagisterska
2011/2012Analiza numeryczna właściwości termomechanicznych kompozytów polimerowych z wykorzystaniem narzędzi do modelowania molekularnego
Numerical analysis of polymer composites thermo-mechanical properties using molecular modeling tools
Paweł Galasiński prof. Artur Wymysłowskimagisterska
2011/2012Zastosowanie metod modelowania molekularnego do analizy energii adsorpcji wybranych związków organicznych na powierzchni krzemu
Application of molecular modelling methods for analysis of the adsorption energy of selected organic compounds on the silsicon surface
Dawid Król prof. Artur Wymysłowskimagisterska
2011/2012Modelowanie molekularne z zastosowaniem języka programowania Python
Molecular modeling using the Python programming language
Zubel Michał prof. Artur Wymysłowskiinźynierska
2011/2012System ewidencji aparatury wydziałowej z wykorzystaniem bazy danych MySQL i języka PHP
The databse system for faculty apparatus using a MySQL database and PHP
Herbut Michał prof. Artur Wymysłowskiinźynierska
2011/2012Program do indeksowania zarchiwizowanych zasobów z uźyciem zewnętrznej bazy danych
Computer programme for managing the indexed data bases
Paweł Kaźmierczak prof. Artur Wymysłowskiinźynierska
2011/2012Pomiar i analiza odpowiedzi czasowej niewywaźonego koła samochodowego
Measurement and analysis of time response unbalanced car wheel
Michał Machowski prof. Artur Wymysłowskiinźynierska
2011 Identyfikacja przyczyn oraz skutków naprężeń płytek obwodów drukowanych podczas procesu montażu elementów elektronicznych w firmie DIEHL Controls
Identification of causes and effect of the stress of printed circuit boards Turing assembly of electronic components In DIEHL Controls
Piotr Jeziorowskil dr inż. Przemysław Matkowski magisterska
2011 Modyfikacja procesu produkcji płytek obwodów drukowanych w firmie ELDOS w oparciu o zaprojektowaną sieć urządzeń CNC
Modification of the manufacturing process of printed circuit boards in ELDOS based on design of network of CNC machines
Michał Trzmielewski dr inż. Przemysław Matkowski magisterska
2011 Uwarunkowania środowiskowe, ekonomiczne I technologiczne procesu mycia podłoży po procesach lutowania prowadzonych w firmie SONEL
Environmental, economic and technological aspects of substrate clearing process after soldering process In SONEL
Bartisz Goliński dr inż. Przemysław Matkowski magisterska
2011 Bezpieczna transmisja danych i autoryzacja w systemie telekomunikacyjnym
Secure data transmission and authentication in the telecommunications system
Grzegorz Godlewski dr inż. Krzysztof Urbański magisterska
2011 Protokoły komunikacyjne i rozwiązania sprzętowe w bezprzewodowych, bezbateryjnych czujnikach
Communication protocols and hardware solutions for wireless, battery-less sensors
Kamil Nouri Allaf dr inż. Krzysztof Urbański magisterska
2011 Projekt autopilota i komunikacji bezprzewodowej do bezzałogowego statku latającego
The design of an autopilot and wireless communication for an unmanned flying-machine
Krzysztof Borowiecki dr inż. Krzysztof Urbański magisterska
2011 Autonomiczny system sterowania bezzałogowym statkiem powietrznym pionowego startu z napędem elektrycznym
Autonomous controller for vertical take-off Unmanned Aerial Vehicle (UAV)
Jakub Stępień dr inż. Krzysztof Urbański magisterska
2011 Autonomiczny sterownik PLC+PID na potrzeby stanowiska dydaktyczno-naukowego do modelowania i pomiarów konwekcji wymuszonej
Maciej Bojczuk prof. Artur Wymysłowski magisterska
2011 Analiza zjawisk zachodzących w bezołowiowych złączach lutowanych poddanych obciążeniom mechanicznym
The physical phenomena in lead-free solder joints under mechanical loads
Jarosław Dudzik prof. Jan Felba magisterska
2011 Dedykowany system akwizycji i wizualizacji danych dla stanowiska pomiaru skurczu polimeryzacyjnego kompozytów polimerowych
Data acquisition and visualization system for polymer composites cure
Adam Michno dr inż. Tomasz Fałat magisterska
2011 Termodynamiczna analiza procesu spiekania struktur elektrycznie przewodzących wykonanych metodą drukowania ink-jet
Thermodynamic analysis of sintering process of ink-jet printed electrically conductive structures
Patryk Gardzioła dr inż. Tomasz Fałat magisterska
2011 Modelowanie molekularne zjawisk zachodzących w procesie tworzenia się warstw elektrycznie przewodzących z nanocząstek srebra
Molecular modeling of phenomena proceeded while electrical conductive layers are formed from silver nanoparticles
Dariusz Jędrzejak dr inż. Tomasz Fałat magisterska
2011 Ocena stopnia dyspersji nanorurek węglowych w termoprzewodzących kompozytach polimerowych
Evaluation of carbon nanotubes dispersion in thermally conductive polymer composites
Lukasz Czapor dr inż. Tomasz Fałat magisterska
2011 Projekt pojemnościowego czujnika submikronowych przemieszczeń próbek poddawanych obciążeniom termicznym i mechanicznym
The design of a capacitive sub-micron displacement sensor for measuring mechanical parameters of joints in electronic assembly
Krystian Jankowski dr inż. Krzysztof Urbański magisterska
2011 Obiektowa platforma integrująca wybrane czujniki z układami mikroprocesorowymi i bezprzewodowymi interfejsami komunikacyjnymi
Object oriented platform integrating selected sensors with microprocessor systems and wireless communication interfaces
Ryszard Świerczyński prof. Artur Wymysłowski magisterska
2011 Optymalizacja techniki drukowania Ink-jet
Optimization of the Ink-jet printing technique
Artur Łebek prof. Jan Felba inżynierska
2011 Ocena właściwości złączy lutowanych w montażu elektronicznym przy zadanych obciążeniach mechanicznych
Assessment of solder joints in electronic packaging under mechanical loads
Karolina Kalita prof. Jan Felba inżynierska
2011 Implementacja algorytmu śledzenia promieni pod kątem użycia jednostek obliczeniowych karty graficznej
Ray tracing algorithm implementation optimized for the use of units of a graphics card
Szymon Szeliga dr inż. Krzysztof Urbański inżynierska
2011 Projekt i wykonanie cyfrowo sterowanego stolika X-Y do zastosowań w litografii laserowej
Design and realization of a digitally-controlled XY table for laser lithography applications
Bartosz Zawieja dr inż. Krzysztof Urbański inżynierska
2011 Współczynnik przyspieszenia zmęczenia złączy lutowanych poddawanych narażeniom mechanicznym oraz środowiskowym
Fatigue acceleration factor of lead-free solder joints subjected to mechanical and environmental hazards
Bartosz Goliński dr inż. Przemysław Matkowski inżynierska
2011 Ocena odkształceń płytek obwodów drukowanych poddawanych narażeniom mechanicznym w różnych warunkach środowiskowych
Evaluation of printed circuit boards deformation subjected to mechanical hazards in various environmental conditions
Arkadiusz Janowski dr inż. Przemysław Matkowski inżynierska
2011 Okienkowa aplikacja dla systemów GNU/Linux do obsługi stanowiska do pomiaru przewodności cieplnej
GUI application under GNU/Linux operation systems for controlling the thermal conductivity measurement system
Piotr Małecki dr inż. Tomasz Fałat inżynierska
2011 Program do lokalizacji położenia geograficznego na bazie komercyjnych systemów GPS
Computer programme for geographical location analysis based on the commercial GPS systems
Wudarski Łukasz prof. Artur Wymysłowski inżynierska
2011 Mikroprocesorowy sterownik CNC z wbudowanym przetwarzaniem odcinków
Microprocessor controller with built-in CNC processing sections
Kopczyński Michał prof. Artur Wymysłowski inżynierska
2011 Opracowanie elektronicznego układu sterującego typu PID do regulacji temperatury
Development of an electronic PID system for temperature control
Kukuła Radosław prof. Artur Wymysłowski inżynierska
2011 Opracowanie elektronicznego układu sterującego silnikiem krokowym
Development of an electronic system for stepper motor
Gradzik Mateusz prof. Artur Wymysłowski inżynierska
2010/2011Opracowanie programu komputerowego w języku Python do analizy wiedzy semantycznej z dziedziny montaźu elektronicznego
Development of a computer programme in Python for the semantic analysis of knowledge in the field of electronic packaging
Piotr Maj prof. Artur Wymysłowski magisterska
2010/2011Zastosowanie programu Blender do tworzenia animacji komputerowych
Application of the Blender programme in computer animations
Piotr Wierzbicki prof. Artur Wymysłowski magisterska
2010/2011Przegląd, badanie i analiza metod i systemów chłodzenia stosowanych w montaźu elektronicznym
Review, testing and analysis of cooling methods and systems used in electronic packaging
Bartłomiej Gmerek prof. Artur Wymysłowski magisterska
2010/2011Stanowisko pomiarowe do badania i analizy uszkodzeń złoźonych dla połączeń lutowanych i klejonych
Measurement setup for testing and analysis of combined failure modes of soldere and adhesive joints
Konrad Gielniewski prof. Artur Wymysłowski magisterska
2010/2011 Pomiar wybranych właściwości termomechanicznych kompozytów polimerowych stosowanych w montaźu elektronicznym
Measurement of selected thermo-mechanical properties of polymer composites used in electronic packaging
Bartosz Mańka prof. Artur Wymysłowski magisterska
2010/2011System całkowania sygnaów z czujnika przyspieszenia wykonany w oparciu o układy analogowe i cyfrowe
Electronic system for integration of accelerometer signals on the basis of analog and digital circuits
Paweł Wiśniewski prof. Artur Wymysłowski magisterska
2010/2011Autonomiczny sterownik PLC+PID na potrzeby stanowiska dydaktyczno-naukowego do modelowania i pomiarów konwekcji wymuszonej
Autonomous PLC+PID electronic driver for teaching and research experimental setup for modeling and measurement of natural and forced convection
Maciej Bojczuk prof. Artur Wymysłowski magisterska
2010/2011Opracowanie programu komputerowego w języku Python do graficznej reprezentacji i analizy struktury grafu
Elaboration of a computer programme in Python language in order to represent and analyse the graph structure
Paweł Sankowski prof. Artur Wymysłowski magisterska
2010/2011Obiektowa platforma integrująca wybrane czujniki z układami mikroprocesorowymi i bezprzewodowymi interfejsami komunikacyjnymi
Object oriented platform integrating selected sensors with microprocessor systems and wirless comunication interfaces
Ryszard Świerczyński prof. Artur Wymysłowski magisterska
2010 Wpływ czynników materiałowych na wytrzymałość mechaniczną bezołowiowych złączy lutowanych
Influence of material factors on mechanical strength of lead-free joint
Krzysztof Laskowski dr inż. Przemysław Matkowski magisterska
2010 Opracowanie materiałów dydaktycznych dla mikrokontrolera rodziny STM32
Elaboration of educational course on selected STM32-series microcontroller
Krzysztof Paprocki dr inż. Krzysztof Urbański magisterska
2010 Konfigurowalne generatory pakietów i monitor protokołów dla sieci Ethernet
Configurable packet generators and a protocol monitor for Ethernet networks
Paweł Poliwka dr inż. Krzysztof Urbański magisterska
2010 Wizualizacja i przetwarzanie informacji w wielokanałowych systemach szybkiej akwizycji danych
Data visualisation and processing in multi-channel data acquisition systems
Adrian Kalinowski dr inż. Krzysztof Urbański magisterska
2010 Projekt inteligentnego sterownika systemu oświetlenia ulicznego
Project of a smart controller for street lighting system
Bartosz Chronowski dr inż. Krzysztof Urbański magisterska
2010 Charakterystyka materiałów w konstrukcji niskoomowego przełącznika sygnałów wielkiej częśtotliwości wykonanego technikami mikrosystemowymi
Material chcracteristic applied in low ohmic switch of high frequency signals made with microsystem technology
Banaś Przemysław prof. Artur Wymysłowski magisterska
2010 Zastosowanie implementacji programowej oraz sprzętowej fizyki komputerowej do modelowania prostych problemów z dynamiki ruchu
Application of software and hardware implementation of computer physics for modelling of simple dynamic problems
Kuliński Jerzy prof. Artur Wymysłowski magisterska
2010 Opracowanie programu komputerowego do zamiany dokumentów w formacie PDF na format stosowany w sieciach semantycznych
Elaboration of komputer programme for transforming PDF documents into document type used in semantic networks
Buczak Wojciech prof. Artur Wymysłowski magisterska
2010 Zastosowanie modelowania molekularnego do analizy transportu ciepła w nanostrukturach
Molecular modeling for analysis of heat transfer in nanostructures
Artur Borzdun dr inż. Tomasz Fałat magisterska
2010 Termograficzna analiza jednorodności kompozytów wypełnionych nanorurkami węglowymi
Homogeneity of CNT filled composites - thermographic analysis
Sebastian Smyczyński dr inż. Tomasz Fałat magisterska
2010 Dedykowany system akwizycji i wizualizacji danych dla stanowiska pomiaru przewodności cieplnej
Data acquisition and visualization system for thermal conductivity measurement equipment
Tomasz Świrski dr inż. Tomasz Fałat magisterska
2010 Właściwości mikrostruktur drukowanych na podłożach elastycznych
Properties of microstructures made by ink-jet printing on flexible substrates
Marcelina Bogumiło prof. Jan Felba magisterska
2010 Optymalizacja procesu bezołowiowego lutowania na fali pod kątem poprawy jakości montażu
Optimization of lead-free wave soldering process in respect of assembly quality improvement
Robert Żuk prof. Jan Felba magisterska
2010 Ograniczenia i możliwości technologii flip-chip w montażu elektronicznym
Possibilities and limitations of flip-chip technology in electronics packaging
Radosław Burak prof. Jan Felba magisterska
2010 Ocena czynników technologicznych wpływających na niezawodność połączeń lutowanych stopami lutowniczymi bezołowiowymi
The influence of technology factors on the lead-free solder joints reliability
Łukasz Bogdan prof. Jan Felba magisterska
2010 Transport ciepła w kompozytach z wypełniaczami o rozmiarach mikro- i nano-metrowych
Heat transport in composites with micro- and nano-sized fillers
Sławomir Leszki prof. Jan Felba magisterska
2009 Bezołowiowe stopy lutownicze w montażu płytek obwodów drukowanych - analiza wpływu zmian struktury połączenia na jego rezystancję
Lead-free solders in printed circuit board assembly - analysis of the influenHomogeneity of CNT filled composites - thermographic analysisce of the joint structure changes on its resistance
Łukasz Małecki dr inż. Barbara Bober, doc. PWr magisterska
2009 Bezołowiowe stopy lutownicze w montażu płytek obwodów drukowanych - analiza wpływu procesu lutowania oraz wygrzewania na zmiany w strukturze połączenia
Lead-free solders in printed circuit board assembly - analysis of soldering and annealing processes influence on the changes within the joint structure
Paweł Obajtek dr inż. Barbara Bober, doc PWr magisterska
2009 Opracowanie środowiska graficznego GUI w języku Python do planowania i analizy wyników eksperymentu
Elaboration of the graphic user interface for design and data analysis of experiment
Sebastian Brzęczek dr hab. inż. Artur Wymysłowski, prof. PWr magisterska
2009 Opracowanie i zastosowanie sieci semantycznej do oceny i analizy niezawodności w montażu elektronicznym
Elaboration and implementation of the semantic network in order to assess and analyse the reliability problem in electronic packaging
Mateusz Kozłowski dr hab. inż. Artur Wymysłowski, prof. PWr magisterska
2009 Opracowanie programu komputerowego do identyfikacja modelu materiałowego warstw cienkich w oparciu o pomiar nanotwardości
Elaboration of computer programe for the material model recognition of thin layers based on nanonindetation measurement
Andrzej Litwiński dr hab. inż. Artur Wymysłowski, prof. PWr magisterska
2009 Opracowanie programu komputerowego do zastosowania wielokryterialnej optymalizacji dyskretnej w projektowaniu numerycznym
Elaboration of a computer programe for application of multicriteria discrete optimization in numerical prototyping
Tomasz Kordiak dr hab. inż. Artur Wymysłowski, prof. PWr magisterska
2009 Materiały i technologie montażu elektronicznego na podłożach elastycznych
Materials and technologies of electronic packaging on flexible substrates
Marcin Mozoła dr hab. inż. Jan Felba, prof. PWr magisterska
2009 Analiza zjawisk zachodzących w strukturach drukowanych technologią ink-jet przy użyciu formuł zawierających srebro o nanometrowych rozmiarach cząstek
The physical phenomena in microstructures made by ink-jet printing with the use of ink containing nano sized silver particles
Piotr Paluch dr hab. inż. Jan Felba, prof. PWr magisterska
2009 Wpływ wprowadzenia technologii bezołowiowych w montażu elektronicznym na wytrzymałość mechaniczną złączy
The mechanical strength of joints in electronic packaging made with the use of led-free materials
Artur Rybak dr hab. inż. Jan Felba, prof. PWr magisterska
2008 Implementacja graficznego interfejsu dla urządzeń mobilnych opartych na mikrokontrolerach z rdzeniem ARM w systemie monitorowania magistrali CAN
Graphical user interface implementation for the ARM-based mobile devices in the CAN diagnostic system
Patryk Bukowiński dr inż. Krzysztof Urbański magisterska
2008 Integracja usług telekomunikacyjnych w oparciu o szybkie sieci IP w obrębie kampusu WEMiF
Integration of fast IP network based communication services within the faculty campus
Jakub Karolczyk dr inż. Krzysztof Urbański magisterska
2008 Projekt systemu bezpiecznej dystrybucji danych dla elektronicznych tablic informacyjnych
Design of a secure data distribution system for electronic display panels
Karol Wdowikowski dr inż. Krzysztof Urbański magisterska
2008 Praktyczne zastosowanie analizy charakterystyk wyświetlaczy LCD i CRT w celu polepszenia jakości odwzorowania kolorów odbitek fotograficznych
Improving color projection quality in digital photography. Application of analysis of the LCD and CRT displays characteristics
Remigiusz Samborski dr inż. Krzysztof Urbański magisterska
2008 Zastosowanie procesorów Intel XScale w budowie stanowiska dydaktycznego umożliwiającego projektowanie i badanie wielozadaniowych systemów operacyjnych
Application of the Intel XScale microprocessors in education. Design of laboratory equipment for the multitasking operating systems research
Łukasz Grobelny dr inż. Krzysztof Urbański magisterska
2008 Oprogramowanie wielodrożnego przełącznika sieciowego IEEE 802.3 z możliwością definiowania reguł w warstwach 2-7 modelu ISO/OSI. Stanowisko dydaktyczne
Software for an IEEE 802.3 switch with user programmable rules for the 2nd÷7th layers of the ISO/OSI model. Educational laboratory equipment
Wojciech Krysiak dr inż. Krzysztof Urbański magisterska
2008 Sprzętowo-programowy, mobilny interfejs do monitorowania i modyfikacji parametrów systemu mikroprocesorowego
Combined software and hardware mobile interface for readout and changing of internal parameters of an microprocessor-based system
Sebastian Guzy dr inż. Krzysztof Urbański magisterska
2008 Ocena wytrzymalosci polaczen lutowanych i klejonych w wyniku naprężeń ścinających
Reliability assessment of solder and adhesive joints due to shear stresses
Dariusz Pluta dr hab. inż. Artur Wymysłowski magisterska
2008 Modelowanie molekularne w montażu elektronicznym
Molecular modelling in electronic packaging
Łukasz Jezierski dr hab. inż. Artur Wymysłowski magisterska
2008 Opracowanie aplikacji okienkowej w języku Python dla programu VPT
Elaboration of graphical interface for VPT programe
Łukasz Kredziński dr hab. inż. Artur Wymysłowski magisterska
2008 Zastosowanie algorytmów genetycznych w dziedzinie projektowania
Application of genetic algorithms in numerical prototyping
Krzysztof Młynarz dr hab. inż. Artur Wymysłowski magisterska
2008 Ocena niezawodności połączeń stosowanych w montażu elektronicznym w warunkach zmiennych obciążeń mechanicznych
Assessment of microelectronic joints reliability under variable mechanical loads conditions
Jerzy Biliński dr hab. Jan Felba, prof. PWr magisterska
2008 Srebro o nanometrowych rozmiarach cząstek jako wypełniacz kompozytów polimerowych - możliwość dalszej miniaturyzacji w elektronice
Nano sized particles of silver as polymer composites filler - the way towards further electronics miniaturization
Piotr Dembski dr hab. inż. Jan Felba, prof. PWr magisterska
2008 Polimerowe lakiery i pasty elektrycznie przewodzące do zastosowań w mikroelektronice i mikrosystemach
Electrically conductive inks and pastes for microelectronics and microsystems application
Dawid Górecki dr hab. Jan Felba, prof. PWr magisterska
2008 Polimerowe kompozyty termicznie przewodzące do montażu w mikroelektronice
Thermally conductive polymer composites for microelectronic packaging
Maciej Ignaczak dr hab. Jan Felba, prof. PWr magisterska
2008 Naprężenia w zintegrowanym zespole MEMS-ASIC
Stresses inside the MEMS-ASIC integrated system
Dominika Uruska prof. dr hab. inż. Kazimierz Friedel magisterska
2008 Ocena wpływu konstrukcji, kształtu i materiałów płytek obwodów drukowanych na parametry procesu lutowania na fali
Soldering process receipts related to product families
Hubert Hara prof. dr hab. inż. Kazimierz Friedel magisterska
2008 Zastosowanie lutów bezołowiowych do montażu zintegrowanych czujników wykonanych techniką LTCC
Application of lead-free solders to integrated LTCC sensors assembly
Dariusz Jankowski dr inż. Barbara Bober magisterska
2008 Połączenia klejowe w zintegrowanych systemach czujników wykonanych techniką LTCC
Adhesive connections in intagrated LTCC sensor systems
Tomasz Grzegolec dr inż. Barbara Bober magisterska
2008 Symulacja naprężeń termo-mechanicznych w mikrosystemie z czujnikami inercyjnymi i układem ASIC
Simulation of thermo-mechanical stresses in MEMS with inertial sensors and ASIC
Daniel Derlatka prof. dr hab. inż. Kazimierz Friedel magisterska
2008 Symulacja naprężeń termo-mechanicznych w płytce krzemowej z układami ASIC podczas montażu MEMS metodą ultra-termokompresyjną w próżni
Simulation of thermo-mechanical stresses in a silicon wafer with ASIC's during ultra-thermocompressive bonding of MEMS in vacuum
Łukasz Pikur prof. dr hab. inż. Kazimierz Friedel magisterska
2008 Rola efektu tunelowania w transporcie ładunku elektrycznego w polimerowych kompozytach elektrycznie przewodzących
The meaning of electric charge tunnelling effect in electrically conductive polymer composites
Marcin Wiktor dr hab. Jan Felba, prof. PWr magisterska
2007 Nanorurki węglowe jako wypełniacze w kompozytach polimerowych przewodzących cieplnie stosowanych w montażu elektronicznym
Carbon nanotubes as fillers in thermally conductive adhesives for microelectronic packaging
Bartosz Pulit dr hab. inż. Jan Felba, prof. PWr magisterska
2007 Wykorzystanie programowalnych układów logicznych w wielofunkcyjnych urządzeniach pomiarowych
Application of programmable electronic circuits in multifunction measurements equipment
Jacek Typiak dr hab. inż. Jan Felba, prof. PWr magisterska
2007 Analiza możliwości wykorzystania programowalnego układu szybkiej akwizycji danych do oceny jakości połączeń w montażu elektronicznym
Application of a fast programmable data acquisition system for connections quality estimation in electronic assembly
Rafał Zawierta dr hab. inż. Jan Felba, prof. PWr magisterska
2007 Kleje przewodzące i techniki klejenia - obecne kierunki rozwoju tej techniki w aspekcie miniaturyzacji i niezawodności układów elektronicznych
Conductive adhesives and adhesive joining techniques - current trends of this technology development in the aspect of high density interconnections and reliability of electronic circuits
Damian Sosnowski dr inż. Barbara Bober magisterska
2007 Zastosowanie metod sztucznej inteligencji w systemie wizualnego monitorowania jakości wydruków
Application of artificial intelligence methods in a Visual printout quality evaluation system
Grzegorz Golaś dr inz. Krzysztof Urbański magisterska
2007 Wbudowany serwer WWW jako element systemu zdalnej kontroli i sterowania za pośrednictwem sieci Internet
Embedded web server as a part of an internet based remote control system
Michał Kolasiński dr inz. Krzysztof Urbański magisterska
2007 Systemy strumieniowej transmisji danych audiowizualnych w sieciach IP
Implementation of audio and video streaming systems using internet protocols
Mateusz Nowosielski dr inż. Krzysztof Urbański magisterska
2007 Projekt oprogramowania zarządzającego rozproszonym systemem zabezpieczeń współczesnej sieci komputerowej
Software design of distributed security system management in modern computer network
Michał Saleh dr inż. Krzysztof Urbański magisterska
2007 Opracowanie obiektowego interfejsu programistycznego magistrali CAN dla zastosowań w rozproszonych systemach akwizycji danych
Implementation of an object oriented software interface of the CAN bus for distributed data acquisition system
Łukasz Wachowski dr inż. Krzysztof Urbański magisterska
2007 Implementacje programowo - sprzętowe procesu autoryzacji użytkowników w usługach sieciowych
Software and hardware implementation of user authorization in network services
Piotr Wasilewski dr inż. Krzysztof Urbański magisterska
2007 Optymalizacja parametrów fali lutowniczej w procesie lutowania bezołowiowego
Unification of soldering main wave flow
Michał Modliński prof. dr hab. inż. Kazimierz Friedel magisterska
2007 Podatność masek lutowniczych na przywieranie lutowia (tzw. solder balling)
Susceptibility of solder masks on solderbaling and webbing
Bartosz Płatek prof. dr hab. inż. Kazimierz Friedel magisterska
2007 Badania porównawcze właściwości pól lutowniczych z powłokami HTOSP, ENIG i ImSn
Comparative studies of solder pads properties with HTOSP, ENIG and ImSn finishing
Piotr Semaniuk prof. dr hab. inż. Kazimierz Friedel magisterska
2007 Topniki wodne w lutowaniu bezołowiowym sprzętu elektronicznego
VOC-free fluxes in lead-free soldering of electronics circuits
Sebastian Tesarski prof. dr hab. inż. Kazimierz Friedel magisterska
2006 Przyczyny ograniczenia niezawodności połączeń w montażu elektronicznym
Causes of limitation of relaibility connections in electronic packaging
Piotr Krzysztofik dr hab. inż. Jan Felba, prof. PWr magisterska
2006 Wiskery - ograniczenie miniaturyzacji i zwiększania gęstości upakowania układów elektronicznych
Whiskers - Limits of miniaturization and integrated circuits packaging density
Krzysztof Wojtalik dr hab. inż. Jan Felba, prof. PWr magisterska
2006 Ocena możliwości zastosowania klejów elektrycznie przewodzących w technologii ink-jet printing
Possibility of use of conductive adhesive in ink-jet printing technology
Marcin Bereski dr hab. inż. Jan Felba, prof. PWr magisterska
2006 Protokół bezpiecznej transmisji pakietowej w sieciach IP. Implementacja programowa
  dr inż. Krzysztof Urbański magisterska
2006 Planowanie sieci radiowych opartych o interfejs radiowy Flash OFDM
Designing radio network based on radio interface Flash-OFDM
Łukasz Górski dr inż. Krzysztof Urbański magisterska
2006 System operacyjny urządzenia wizualizacji danych
Rafał Matejko dr inż. Krzysztof Urbański magisterska
2006 Analiza funkcjonalności serwera GPP AAA w odniesieniu do protokołu Diameter i Radius
Analysis of the 3GPP AAA Server functionality in reference to Diameter protocol. Comparison of Diameter and Radius protocols
Michał Pluta dr inż. Krzysztof Urbański magisterska
2006 Opracowanie jądra programu komputerowego do projektowania numerycznego w języku programowania C/C++
Stanisław Brajewski dr inż. Wymysłowski Artur magisterska
2006 Zastosowanie numerycznej metody projektowania w montażu elektronicznym typu 3D
Numerical Prototyping in 3D Stacked Packages
Łukasz Dowhań dr inż. Artur Wymysłowski magisterska
2005 Metody projektowania filtrów cyfrowych na bazie wydajnych układów VLSI
inż. Jan Kupracz dr inż. Krzysztof Urbański magisterska (USM)
2004 Zintegrowany, autonomiczny mikrosystem kontrolno-pomiarowy. Sprzętowa implementacja systemu akwizycji danych
Marcin Starzyk dr inż. Przemysław Szecówka, mgr inż. Krzysztof Urbański magisterska
2004 Obróbka i przetwarzanie sygnałów w mikrosystemie kontrolno-pomiarowym. Implementacja programowa
Radosław Goszczyński dr inż. Przemysław Szecówka, mgr inż. Krzysztof Urbański magisterska
2004 Badanie właściwości klejów elektrycznie przewodzących z napełniaczami o wymiarach nanometrowych do montażu elektronicznego
Piotr Wałęsa dr hab. inż. Jan Felba, prof. PWr inżynierska
2004 Metalizacja mikrootworów w wielowarstwowych płytkach obwodów drukowanych otrzymywanych metodą drążenia laserowego
Krzysztof Wojtalik dr hab. inż. Jan Felba, prof. PWr inżynierska
2004 Ocena możliwości uzyskania efektu anizotropowgo w klejach elektrycznie przewodzących z napełniaczami o wymiarach nanometrowych do montażu elektronicznego
Marcin Bereski dr hab. inż. Jan Felba, prof. PWr inżynierska
2003 Modelowanie naprężeń termiczno-mechanicznych w dziedzinie montażu przyrządów optoelektronicznych
Marcin Stanisławski dr inż. Artur Wymysłowski magisterska
2003 Modelowanie numeryczne typowych uszkodzeń w mikromontażu elektronicznym
Marcin Kostecki dr inż. Artur Wymysłowski magisterska
2003 Opracowanie stanowiska do montażu elektrycznego klejami aktywowanymi światłem.
Krzysztof Dutkiewicz dr hab. inż. Jan Felba, prof. PWr inżynierska
2003 Wpływ napełniacza na właściwości cieplne klejów przewodząych stosowanych w montażu elektronicznym.
Nikodem Nawrocki dr hab. inż. Jan Felba, prof. PWr magisterska
2003 Zastosowanie klejów elektrycznie przewodzących w połączeniach międzywarstwowych w układach mikrofalowych.
Jarosław Pulka dr hab. inż. Jan Felba, prof. PWr magisterska
2002 Analiza procesu transportu ciepła w obszarze linii opózniającej lampy fali bieżącej
Krzysztof Laskowski dr inż. Artur Wymysłowski magisterska
2002 Wielokanałowy komputerowy system pomiarowy do oceny niezawodności połączeń w montażu elektronicznym
Grzegorz Chrzan dr inż. Artur Wymysłowski inżynierska
2002 Zastosowanie metody Monte Carlo do oceny niezawodności połączeń w montażu elektronicznym
Tomasz Fałat dr inż. Artur Wymysłowski magisterska
2002 Zastosowanie metody optymalizacji RSM w montażu elektronicznym
Radosław Bernaciak dr inż. Artur Wymysłowski magisterska
2002 Ocena niezawodności połączeń w montażu elektronicznym typu flip-chip z uwzględnieniem zjawiska pełzania materiałów
Krzysztof Buda dr inż. Artur Wymysłowski magisterska
2002 Termo-mechaniczne modelowanie oporności przewężenia styków i naprężń w wybranych złączach modułowych wielokontaktowych
Jan Gajda prof. dr hab. inż. Kazimierz Friedel inżynierska
2002 Metody montażu złączy kablowych na płaskich kablach giętkich
Jarosław Cydzik prof. dr hab. inż. Kazimierz Friedel inżynierska
2002 Komputerowa symulacja procesu dozowania gazów w kapilarnych mikrosystemach analizy chemicznej
Robert Kubik prof. dr hab. inż. Kazimierz Friedel magisterska
2002 Porównanie elektrycznych i mechanicznych właściwości połączeń lutowanych i połączeń klejonych izotropowymi klejami przewodzącymi elektrycznie
Bartłomiej Mickiewicz prof. dr hab. inż. Kazimierz Friedel inżynierska
2001 Alternatywne do stopu cyna-ołów technologie powłok ochronnych na polach lutowniczych obwodów drukowanych
Robert Biegański prof. dr hab. inż. Kazimierz Friedel inżynierska
2001 Wpływ stopnia utwardzenia izotropowego kleju przewodzącego elektrycznie na oporność połączeń klejonych
Dariusz Rzepka prof. dr hab. inż. Kazimierz Friedel inżynierska
2001 Numeryczna metoda oceny niezawodności połączeń w montażu elektronicznym typu flip-chip
Jerzy Dziduszko dr inż. Artur Wymysłowski magisterska
2001 Zastosowanie modelowania numerycznego FEM do oceny połączeń klejonych oraz lutowanych w montażu elektronicznym
Bartosz Słaboń dr inż. Artur Wymysłowski inżynierska
2001 Ocena wpływu skali analizy na dokładność modelowania numerycznego w technice mikrosyystemów
Dariusz Żółkiewicz dr inż. Artur Wymysłowski magisterska
2001 Aktywne lutowanie wiązką elektronową materiałów supertwardych.
Adam Poniatowski dr hab. inż. Jan Felba, prof. PWr inżynierska
2001 Laboratoryjne metody nanoszenia pasty lutowniczej i klejów przewodzących elektrycznie w montażu powierzchniowym.
Kazimierz Opaliński dr hab. inż. Jan Felba, prof. PWr inżynierska
2001 Ocena elektrycznych i mechanicznych właściwości nietoksycznych klejów przewodzących elektrycznie, przeznaczonych do zastosowania w technice mikrofalowej.
Dariusz Fąfara dr hab. inż. Jan Felba, prof. PWr inżynierska
2001 Ocena jakości i zgodności z projektem obwodów drukowanych wykonanych mechanicznie.
Adam Nitkiewicz dr hab. inż. Jan Felba, prof. PWr inżynierska
2001 Ocena zgodności z normami jakości wykonania prototypowych obwodów drukowanych.
Norbert Mach dr hab. inż. Jan Felba, prof. PWr inżynierska
2000 Montaż flip chip struktur półprzewodnikowych na podłożach organicznych
Maciej Świtluk prof. dr hab. inż. Kazimierz Friedel magisterska
2000 Witryna internetowa dotycząca modelowania komputerowego MES w technice mikrosystemów
Piotr Duraj dr inż. Artur Wymysłowski magisterska
2000 Baza danych własności materiałów stosowanych w technice mikrosystemów
Bartosz Banachowicz dr inż. Artur Wymysłowski magisterska
2000 Zastosowanie wysokoenergetycznej wiązki elektronowej do wtapiania stopowych dodatków do warstwy wierzchniej luminium i stopów aluminium.
Mariusz Owczarek dr hab. inż. Jan Felba, prof. PWr inżynierska
1999 Ocena jakości i dokładności montażu powierzchniowego prototypowych obwodów drukowanych
Paweł Pawlak prof. dr hab. inż. Kazimierz Friedel inżynierska
1999 Ograniczenie naprężeń cieplnych w połączeniach klejonych poprzez optymalizację konstrukcji połączenia
Andrzej Chotomski prof. dr hab. inż. Kazimierz Friedel magisterska
1999 Modelowanie i optymalizacja efektów piezoelektrycznych w krzemowych czujnikach ciśnienia
Dominika Gaworowska dr inż. Artur Wymysłowski magisterska