Wroclaw University of Technology (logo) WEMiF: Faculty of Microsystem Electronics and Photonics (logo) LIPEC: Laboratory for Interconnecting and Packaging Electronic Circuits LIPEC LIPEC

Date of Graduation Thesis Title Author Supervisor
Undergoing Połączenia o dużej efektywności przewodzenia ciepła w montażu elektronicznym z wykorzystaniem procesu spiekania nanocząstek srebra
Joints with high heat transfer efficiency in electronic packaging with using of silver nanoparticles sintering process
mgr inż. Krzysztof Stojek prof. Jan Felba (dr inż. Tomasz Fałat)
Undergoing System czujnikowy do monitorowania wybranych parametrów fizycznych w oponach samochodowych
Electronic sensor system for monitoring selected physical parameters of car tires
mgr inż. Kamil Allaf prof. Artur Wymysłowski
Undergoing Badanie zjawisk pełzania i zmęczenia stopów lutowniczych stosowanych w montażu w elektronice
The study of phenomena of creep and fatigue of solder alloys used in electronics assembly
mgr inż. Krystian Jankowski prof. Artur Wymysłowski
Undergoing Termicznie przewodzące kompozyty polimerowe z nanorurkami węglowymi do zastosowań w montażu aparatury elektronicznej
Thermally conductive polymer compisites with carbon nanotubes in electonic assembly
mgr inż. Bartosz Płatek prof. Jan Felba
2015 Numeryczne projektowanie zintegrowanych, hybrydowych systemów elektronicznych
Numerical prorotyping of integrated, heterogenoues electronic systems
mgr inż. Ryszard Świerczyński prof. Artur Wymysłowski
2014 Materiały z nanocząstkami srebra do drukowania strumieniowego struktur elektrycznie przewodzących w elektronice elastycznej
Materials containing silver nanoparticles for inkjet printing of electrically conductive structures in flexible electronics
dr inż. Anita Smolarek-Nowak prof. Jan Felba
2013 Zastosowanie analitycznych i numerycznych metod wspomagania projektowania do lamp z falą bieżącą
Application of analytical and numerical prototyping methods for travelling wave tube devices
dr inż. Waldemar Wiejak prof. Artur Wymysłowski
2012 Numeryczna metoda analizy właściwości sprężysto-plastycznych cienkich warstw stosowanych w elektronice
A numerical method for elastic and plastic properties analysis of thin films used in electronics
dr inż. Łukasz Dowhań dr hab. inż. Artur Wymysłowski
2010 Termomechaniczna analiza złączy mikreoelektronicznych wykonanych przy zastosowaniu bezołowiowych stopów lutowniczych
Thermomechanical analysis of lead-free solder joints in microelectronics
dr inż. Przemysław Matkowski prof. Jan Felba
2008 Mikropołączenia międzywarstwowe w płytkach drukowanych o dużej gęstości upakowania połączeń
Interlayer micro-interconnections in printed circuit Bords for high density packaging
dr inż. Janusz Borecki prof. Jan Felba
2007 Transport ciepła w polimerowych materiałach kompozytowych stosowanych w montażu aparatury elektronicznej
Heat transfer in polymer composites used in microelectronic packaging
dr inż. Tomasz Fałat prof. Jan Felba
2002 Zintegrowany mikrodozownik gazów dla krzemowych systemów kapilarnych
The integrated microdosing system for silicon capillary systems)
dr inż. Krzysztof Małecki prof. Kazimierz Friedel
2000 Doświadczalne badania strumieni cząstek naładowanych, emitowanych z obszaru oddziaływania wiązki elektronowej z materiałem, w celu oceny możliwości ich wykorzystania do kontrolowania procesu spawania elektronowego
Experimental research of charged particles stream emitted from electron beam interact field with base material to assess possibility of controlled electron beam welding
dr inż. Katarzyna Olszewska prof. Kazimierz Friedel
1996 Analiza i projektowanie średnioperweancyjnych wyrzutni elektronowych dużej mocy z zastosowaniem statystycznych metod planowania doświadczeń
Analysis and design of middle perveancy high power electron gun with Design of Experiment application
dr inż. Stefan Wójcicki prof. Kazimierz Friedel
1994 Precyzyjny elektronowiązkowy pomiar potencjałów powierzchni w układach scalonych VLSI
Precise measurement of surface potentials using an electron beam for VLSI integrated circuits
dr hab. inż. Artur Wymysłowski prof. Kazimierz Friedel